MỤC LỤC TÀI LIỆU HỖ TRỢ THI SÁT HẠCH CNTT

I. Giới thiệu về HITC và các loại hình sát hạch CNTT

1. Giới thiệu chương trình sát hạch theo chuẩn kỹ năng CNTT Nhật Bản tại Việt Nam

2. Giới thiệu HITC (tiếng anh)

3. Giới thiệu về Hộ chiếu CNTT (IT Passport)

4. Khung kỹ năng

II. Thông báo sát hạch tháng 10/2022

1. Thông báo sát hạch tháng 10/2022

2. Thông báo sát hạch tháng 10/2022 (tiếng anh)

3. Phiếu đăng ký tham dự sát hạch

4. Forrm dang ký theo đầu mối

III. Giáo trình

1. Giáo trình IP

2. Giáo trình FE

3. Giáo trình AP

IV. Đề thi và đáp án loại hình IP

1. Đề thi tháng 10/2020

2. Ðáp án tháng 10/2020

3. Đề thi tháng 4/2021

4. Ðáp án tháng 4/2021

5. Đề thi tháng 11/2021

6. Ðáp án tháng 11/2021

V. Đề thi và đáp án loại hình FE

1. Đề thi tháng 10/2018 buổi sáng

2. Ðáp án tháng 10/2018 buổi sáng

3. Đề thi tháng 10/2018 buổi chiều

4. Ðáp án tháng 10/2018 buổi chiều

5. Đề thi tháng 4/2020 buổi sáng

6. Ðáp án tháng 4/2020 buổi sáng

7. Đề thi tháng 4/2020 buổi chiều

8. Ðáp án tháng 4/2020 buổi chiều

9. Đề thi tháng 10/2021 buổi sáng

10. Ðáp án tháng 10/2021 buổi sáng

11. Đề thi tháng 10/2021 buổi chiều

12. Ðáp án tháng 10/2021 buổi chiều

 

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn